Wat gaan we samen bereiken?

Op naar een betere maatschappij!


Onze maatschappij staat onder druk. Problemen, vraagstukken en schandalen volgen elkaar in allerijl op. De druk op de maatschappij neemt toe. Mensen hebben minder geduld, agressief gedrag neemt toe.

Er lijkt meer behoefte aan regelgeving, handhaving, maar ook aan het luisteren naar de burger. Want de afstand van de burger tot de beleidsmakers wordt groter en groter.

Op lokaal niveau krijgt burgerparticipatie meer ruimte, maar landelijk…. Niet meer ruimte, niet meer vorm, ontbreekt het aan instrumenten om invloed uit te oefenen op beleid. Daar komt nu verandering in met de komst van de 3de Kamer der Staten-Generaal. Een platform waar de burger ongereserveerd zijn of haar mening kan laten horen, rechtstreeks invloed kan uitoefenen op het Kabinetsbeleid, op de besluitvorming in de 2e kamer.

Je kunt direct meewerken aan het verbeteren van onze samenleving en je kunt onze waarden en normen terugbrengen.

De 3de Kamer der Staten-Generaal is een initiatief om gehoor te geven aan de roep van de burger om meer betrokken te zijn bij de besluitvorming op landelijke politiek niveau.

Een platform om ideeën, plannen, oplossingen te lanceren voor maatschappelijke problemen en vraagstukken, de politieke te laten luisteren en de gewenste actie te laten ondernemen.