Europees asielbeleid met een adequate oplossing

Europees asielbeleid met een adequate oplossing

Steeds verder van huis!

De feiten

De vluchtelingen die zich melden kunnen grofweg in drie categorieën worden onderverdeeld, t.w. :

 • Politieke vluchtelingen (regiemtegenstanders, onderdrukten, homo’s etc.)
 • Personen op de vlucht voor oorlog en geweld
 • Economische

Instroom

 • Deze zijn in sommige landen zodanig onbeheersbaar, dat zelfs bij de aanmelding er al ontoelaatbare en onmenselijk situaties ontstaan.
 • De grote hoeveelheid aanvragen eisen een grote inzet, waar niet altijd aan kan worden voldaan. Hierdoor ontstaan lange wachttijden en worden er ook beoordelingsfouten gemaakt.
 • De toestroom onnodig groot is vooral door aanvragen van personen uit veilige landen, waarvoor nagenoeg altijd een afwijzing volgt.

Uitzettingen, deze hebben tot doel

 • in eerste instantie op vrijwillige terugkeer na een afwijzing
  • zo niet vrijwillig, dan gedwongen!
  • Van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar vooral die uit veilige landen, verlopen deze uitzettingen uiterst moeizaam, zijn nauwelijks goed uitvoerbaar en bovendien sterk afhankelijk van
   • de nationaliteit van de vreemdeling
   • de houding van het land van herkomst welke ze niet terug wil nemen

Vast zettingen

 • Illegale vreemdelingen (plus de uitgeproduceerden) die worden vastgezet in detentiecentra, worden daardoor nauwelijks aangezet tot vrijwillige terugkeer.
  • Slecht ca.15% van de uitgeproduceerden vertrekt op vrijwillige basis.
  • Er bevinden zich inmiddels meer dan 12 duizend uitgeproduceerden in deze centra en veroorzaken veel overlast in de omgeving

In de politiek wordt het onderwerp ‘milieuvluchtelingen’ niet of nauwelijks bespreekbaar gemaakt. De politiek heeft het al druk genoeg met de ca. 1 miljoen vluchtelingen die er per jaar in de EG binnenkomen. Maar er wordt vergeten, dat die aantallen onder invloeden van het milieu in de naaste toekomst (grote droogte, te hoge temperaturen et cetera) wel eens kunnen oplopen tot wel 5 miljoen per jaar.

En wat dan?

Het idee
 • Als ik minister was, dan zou ik in goed overleg en nauwe samenwerking met mijn collega’s in de EG, pleiten voor een humane, maar strakke regeling, om op die wijze de aanhoudende niet goed beheersbare vluchtelingenstroom definitief te verbannen en
 • in fatsoenlijke banen te leiden
 • het grote verlies aan mensenlevens door verdrinking te stoppen
 • het soms als gevolg van te grote toestroom, het onmenselijk in de open lucht wachten voor aanmelding te beëindigen
 • het lange wachten op besluiten te verkorten doordat personen uit veilige landen in heel korte procedures worden afgewezen en er daardoor meer aandacht kan worden besteedt aan diegene die mogelijk wel in aanmerking komen..
 • Mijn uitgangspunten voor deze aanpak zijn:
 • Volledig en onverkort respecteren van het Vluchtelingenverdrag van de VN! Dus het aanvragen van asiel, blijft onverminderd van kracht!
 • Beter bewaking van de buitengrenzen van de EG waarbij z.g. ‘veilige landers’ niet meer worden toegelaten.
 • De volledig andere aanpak bestaat uit de regel, dat een asielaanvraag uitsluitend nog kan worden gedaan in de ambassades van een van de 27 EU-landen. (in het land van herkomst zelf of in een van de buurlanden.) Als iemand in staat is om te vluchten of kan reizen naar Noor-Europa,, behoort een vlucht of bezoek aan een van de buurlanden zeker tot de mogelijkheden.
  • De ambassades dienen daarvoor met personele inzet van IND-achtige functionarissen uit hun land met een digitale ondersteuningsafdeling vanuit het betreffende EG-land te worden toegerust. Dit betekent in de huidige politieke constellatie, dat dit in een 10-tal Ambassades w.o. Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Syrië, Belarus, Marokko en Turkije moet worden gerealiseerd.
  • Belangrijkste en enige taak is een eerste beoordeling, overeenkomstig met die, zoals nu binnen de EG-landen plaatsvindt. Er wordt vastgesteld of de aanvrager überhaupt in aanmerking komt om in het land van aanmelding kans ten maken op een verblijfstatus.
   • Als dat niet zo is volgt direct een afwijzing.
    • Als dat wel zo is en een voorlopige verblijfsvergunning voor een van de EG-landen wordt toegekend
     • dienen ze een verklaring te ondertekenen, akkoord te gaan met onmiddellijke uitzetting naar het land van herkomst als de voorlopige verblijfsvergunning niet wordt omgezet in een positieve verblijfsvergunning.
     • ontvangen de politieke en oorlogsvluchtelingen een ticket voor een lijnvlucht naar dat land van de aanvraag en worden door de luchtvaartmaatschappij van dat land meegenomen zodra er plaats is op een van de volgende vluchten
     • worden ze in een van de asielcentra c.q. opvanglocaties ondergebracht van waaruit ze de verdere procedures kunnen opstarten en de beslissingen kunnen afwachten.
    • De overige vluchtelingen worden in de regio aldaar opgevangen in door het betreffende EG-land geregelde en betaalde opvang, in afwachting van de uitslag van hun procedure.
     • Zodra deze negatief is wordt deze uit de opvang gezet en stopt de betaling voor het verblijf
      • Als de voorlopige verblijfsvergunning wordt verleend, ontvangen deze vluchtelingen een ticket voor een lijnvlucht naar dat land van de aanvraag en worden door de luchtvaartmaatschappij van dat land meegenomen zodra er plaats is op een van de volgende vluchten
      • Aldaar worden ze in een van de asielcentra c.q. opvanglocaties ondergebracht van waaruit ze wachten op eigen huisvesting.
    • Daarnaast zou ik er voor willen pleiten
    • in dit verband de illegaliteit in alle EG-landen strafbaar stellen.
    • om de integratie na toekenningen te bevorderen dient ieder
     • vluchtelingengezin tijdelijk een voogdgezin toegewezen te krijgen
     • en iedere solo-vluchteling tijdelijk een voogd.
      • In Europees verband zou ik één of enkele EG-landen uitnodigen een voor heel de EG een eenvoudige maar menswaardige tijdelijke centrale opvang met fatsoenlijke huisvesting te creëren, waar alle uit geprocedeerde, plus alle illegalen door het land van uitzetting op hun kosten naartoe kunnen worden gebracht.
      • Deze landen ontvangen daarvoor van het uitzettende land een royale vaste dagvergoeding van bv € 50 voor bv. 90 dagen, in welke tijd men de terugkeer naar het land van herkomst kan bewerkstelligen.
      • Als terugkeer eerder plaatsvindt dan die 90 dagen blijft de rest van de vergoeding in dat land als beloning voor de geleverde inspanningen en spoedige terugkeer.
      • Namens de EG worden controles uitgevoerd op correcte uitvoering van deze opvang- en uitzettingsprocedures.

Daarnaast ontvangen uitgezette/uitgeprocedeerde personen een persoonlijke afscheidspremie van bv. €1.000 welke alleen in het land van herkomst kan worden geïncasseerd

De voordelen
 • Van de huidige ellendige, nagenoeg onoplosbare problematieke situatie naar een menswaardige en beheersbare situatie!
 • Minder illegalen in de EG-landen
 • Veel minder kostbaar dan de huidige situaties
 • Minder criminele voorvallen door de aanwezigheid van illegalen

Minder zwartwerk door illegalen, meer werk voor niet-illegalen

De nadelen
 • Invoering met de nodige politieke hobbels
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie Buitenlandse Zaken
 • IND
 • Ambassadeurs van de meest betrokken landen
Wie helpt ons aan
      meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen en/of cijfers?
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 28/02/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *