Vertrouwen in de Europese Gemeenschap terugwinnen!

Vertrouwen in de Europese Gemeenschap terugwinnen!

Vertrouwen verbeteren

De feiten
 • In zijn algemeenheid:
  • De gemiddelde burger in de individuele lidstaten, ervaart het Europese bestuur als onnodig en inefficiënt, duur en een te ver van mijn bed show.
  • Er heerst in heel Europa een gevoel van onvrede over het functioneren van de Gemeenschap.
  • De burger ziet wel degelijk de voordelen, maar ergert zich aan onnodig geld- en tijdverspilling, ongelijkheden in belastingstelsels, de nadelige invloed op de vooruitgang door het vetorecht voor ieder van de aangesloten landen.
  • Er wordt onduidelijkheid ervaren van de EG over de status van de ministaatjes, w.o. Monaco, Vaticaanstad e.a.
  • Europese verkiezingen worden niet als belangrijk gezien en de opkomst is daarom laag.
  • Als bestaande ergernissen niet wordt weggenomen komt het niet goed met de EG.
 • Ten aanzien van voltalligheid bij het stemmen:
  • Het komt nogal eens voor, dat een voorstel door een van de lidstaten wordt tegengehouden.
  • Gevolg langdurige vergaderingen om er toch, zo nodig met toezeggingen en/of aangepaste voorwaarden, alsnog uit te komen.
  • Of het voorstel wordt bij geen unaniem akkoord van de agenda afgevoerd.
 • Ten aanzien van de kwestie rond Zomer en Wintertijd:
  • Besluiten rond dit thema zijn door besluiteloosheid in een impasse geraakt.
 • Ten aanzien van het verplaatsingscircus tussen Brussel en Straatsburg:
  • De waanzin ten top en onzinnige geld- en tijdverspilling
 • Ten aanzien van landbouwsubsidies:
  • Een koe krijgt meer subsidie dan een inwoner van de EG.
  • Op deze subsidies bezuinigen, is een moeilijk onderwerp en wordt meestal weer van tafel geschoven..
 • Ten aanzien van kerosine:
 • De prijs van kerosine nu is ca. 0,46 per liter. (prijs begin 2023)
 • Naar schatting wordt er op luchthavens binnen de EG ca. XXXXX liter getankt
 • Luchtvaartmaatschappijen betalen geen accijns op kerosine.
 • De luchtvaart is hierdoor zeker binnen Europa in het voordeel ten opzichte van de andere verplaatsingsmogelijkheden. (trein en auto)
 • Hierdoor zijn niet realistische (lage) tarieven voor luchtvervoer mogelijk met alle nadelen voor het milieu en de concurrentie met andere schonere vervoermiddelen.
 • Ten aanzien van harmonisatie (t.a.v. ministaatjes)
  • Zij zijn niet toegetreden tot de Europese Gemeenschap, maar gebruiken wel de €uro als betaalmiddel.
 • Het lijkt er sterk op, dat zowel de EG, alsook de landen waarin de ministaatjes zijn gesitueerd speciaal worden gedoogd
  • om rijke inwoners van de EG de gelegenheid te geven zich in die staatjes officieel te vestigen
  • waardoor ze amper belasting betalen en daardoor hun rijkdom verder uitbouwen.
 • Ten aanzien van harmonisatie van prijsverschillen, btw- en accijnstarieven.
 • Door soms zelfs aanzienlijke prijsverschillen voor autobrandstoffen, tabaksartikelen en alcoholische dranken aan weerszijde van de grenzen, vindt grensoverschrijdend koopgedrag plaats.
 • Door deze situatie is er sprake van ongelijke concurrentie van bedrijven die deze producten in de grensstreken verkopen.
 • Ook overheden missen daardoor btw- en of accijnsinkomsten en Vennootschapsbelasting.

       .     Ten aanzien van belastingvrije aankopen:

 • Luchtreizigers binnen de EG (bv. Amsterdam > Parijs) kunnen op de internationale luchthavens en in het vliegtuig belastingvrije artikelen kopen.
 • Als dezelfde reis per trein wordt gemaakt is dat op de stations en in de trein niet het geval.
 • Eenzelfde situatie doet zich voor op cruiseschepen, (Bv. varend ponden Middellandse zee, van EG-haven naar EG-haven.
 • Deze situatie doet zich ook voor op de Ferry-verbindingen (Bv. Helsinki > Travemunde) binnen de EG.
 • Soms worden zelfs extra boottochten buiten de 12 km-zone georganiseerd speciaal om de mogelijkheid te bieden deze belastingvrije aankopen te doen.
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik de volgende onderwerpen, gezamenlijk met alle 27 staatshoofden willen aanpakken, om zo het vertrouwen te herstellen en de Europese burger de Europese eenwording weer gaat ondersteunen, w.o.:

 • Veto-regeling aanpassen, zodat de tegenstem van bv. 1 van de 27 lidstaten niet meer voldoende is voor het tegenhouden van een besluit. Hierdoor zullen besluiten sneller worden genomen en hoeven er niet telkens aangepaste regelingen en of andere toezeggingen aan die tegenstemmer worden gedaan.
 • Als dat (nog) niet lukt, dan
  • de invoering van het ‘Europa van meerdere snelheden’. (hiermee wordt bedoeld, dat niet alle leden ja hoeven te zeggen tegen een volgende ‘stap’ in het proces van verdere eenwording en egalisaties. (Deze suggestie is vaker geuit, maar nog geen uitvoering aan gegeven, alhoewel dat destijds bij invoering van de €uro toch al wel het geval was!
  • Of (en dat is uit democratisch perspectief te prefereren) de besluiten te nemen op basis van een gekwalificeerde meerderheid van het totaal aantal inwoners van de Europese gemeenschap. Het percentage (bijvoorbeeld 80%) van de gekwalificeerde meerderheid zodanig vast te stellen dat één land een besluit niet kan tegenhouden. In dat geval is toetreding van kleine landen en de ministaatje ook geen probleem meer.)
 • Zomer en Wintertijd
  • In Brussel ligt (op basis van een burgerinitiatief) het plan voor afschaffing van het 2 maal per jaar verzetten van de klok. Omdat betrokkenen het niet eens kon worden ligt dit nu weer in de la.                                                     De impasse en besluiteloosheid inzake Zomer- en Wintertijd doorbreken door het nemen van een middelingsbesluit.
   • Eenmalig in het volgend voorjaar de klok een halfuur verzetten en dat vervolgens zo laten.
   • Portugal te bewegen zich aan te sluiten bij de tijdzone van de andere EG-landen. Het tijdsverschil is na doorvoering nog maar een half uur en is gunstig voor grensoverschrijdende communicatie, transporten, internationale handel, reizigers en
  • Stoppen met onzinnige verplaatsingscircus tussen Brussel en Straatsburg.
   • Compenseer Frankrijk daar financieel ruimhartig voor
   • Of ken een belangrijke Europese Dienst aan ter compensatie aan deze stad toe.
  • De bovenmatige landbouwsubsidies
   • als het dan zo moeilijk is en niet anders kan, dan maar het besluit nemen deze subsidies automatisch telkens bv. 1% per jaar te verminderen, zodat
    • ook ontwikkelingslanden in de gelegenheid stellen hun land- en tuinbouwproducten in de EG te verkopen.
    • er een keer een einde komt aan deze bovenmatige instandhouding van een sector die, afhankelijk van de echte marktverhoudingen zichzelf moet kunnen bedruipen.
   • Invoering van accijns op kerosine 
   • Voer binnen de EG een accijns in op alle in dat gebied getankte vliegtuigbrandstof. (De incasso en volledige afdracht ervan vindt namens de EG per lidstaat plaats)
   • In alle 27 landen van de gemeenschap wordt exact hetzelfde tarief gehanteerd.
   • Afhankelijk van de hoogte van deze accijns, hogere vliegticketprijzen
   • In veel luchtvaartverdragen is vastgelegd dat er geen accijns op kerosine zal worden geheven en die afspraken moeten worden geëlimineerd.
   • Ook maatschappijen van buiten de EG die binnen de EG tanken betalen deze accijns.
 • Opbrengst begroting:
    • Als accijns wordt geheven, levert dat de EG ca. €xxxxx per €0,01 per liter, per jaar op.
 • Harmonisaties
 • Door correcties op accijnzen en belastingen de consumentenprijzen aanpassen van met name:
  • alcoholische dranken.
  • brandstoffen voor het gemotoriseerde verkeer
  • tabaksproducten
   • Beëindiging van de bijzonder status van de ministaatjes binnen het EG-territorium, w.o.
    • Andorra
    • Liechtenstein
    • Monaco
    • San Marino
    • Vaticaanstad

Door met hen in onderhandeling te gaan en hen te bewegen onder aangepaste voorwaarden (beperkt stemrecht) alsnog EG-lid te worden.

Stoppen met deze belastingvrije aankoopmogelijkheden op luchthavens, in vliegtuigen, op Ferry – en Cruiseschepen, welke rechtstreekse verbindingen uitvoeren tussen lucht- en zeehavens binnen de EG

De voordelen
 • acties om daar goedkoper te tanken, tabaksartikelen of alcoholische dranken te kopen (tankstations, tabakswinkels en slijterijen in de grenstreek zijn dan af van de ongelijke concurrentieverhoudingen.) en er worden minder onnodige kilometers gereden.
 • a. zal ook leiden tot hogere opkomst bij De Europese burger zal door uitvoering van bovenstaande maatregelen weer meer vertrouwen krijgen in de EG, waardoor de eenwording op veel andere vlakken verder zal kunnen toenemen.
 • De EG-begroting lager (bij einde Straatsburg v.v. en vermindering landbouwsubsidies) wordt.
 • De EG krijgt eigen inkomsten uit de kerosine-accijns en kan daardoor de hoogte van de landen die bijdragen aan de begroting verlagen, dan wel deze inkomsten inzetten voor verdere vergroeningen in de EG.
 • Einde aan de landsgrens overschrijdende Europese verkiezingen.
De nadelen
 • Agrarische bedrijven zullen elk jaar met 1% minder subsidie moeten rondkomen.
 • Meer administratieve rompslomp in verschillende sectoren.
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • De 27 staatshoofden
 • De 27 Minister van Buitenlandse Zaken
 • De EG- organisatie
Wie helpt ons aan

meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten van de verschillende voorgestelde aanpassingen plus meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

.

Meer informatie

Aantal inwoners in 2020 per land en in percentage totaal aantal EG                  

                                                                        

Belgie 11,6 2,62%
Bulgarije 6,9 1,56%
Cypres 0,8 0,18%
Denemarken 5,9 1,33%
Duitsland 83,2 18,76%
Estland 1,2 0,27%
Finland 5,5 1,24%
Frankrijk 62,8 14,16%
Griekenland 10,1 2,28%
Hongarije 9,7 2,19%
Ierland 5,1 1,15%
Italie 58,9 13,28%
Kroatie 4,2 0,95%
Letland 1,8 0,41%
Litouwe 2,7 0,61%
Luxemburg 0,6 0,14%
Malta 0,4 0,09%
Nederland 17,7 3,99%
Oostenrijk 8,8 1,98%
Polen 38,2 8,62%
Portugal 10,3 2,32%
Roemenie 21,3 4,80%
Slovenie 2,1 0,47%
Slowakije 5,4 1,22%
Spanje 47,3 10,67%
Tsjechie 10,7 2,41%
Zweden 10,2 2,30%
443,4 100%

 

Foto/video
0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *