Meer Staatssecretarissen! Beter gehoord worden!

Meer Staatssecretarissen! Beter gehoord worden!

Stoelendans op hoog niveau! Eerlijk(er) zullen we alles (ver)delen!

De feiten
 • De huidige samenstelling van het Kabinet telt 20 Ministers en 10 Staatssecretarissen (voor specificatie zie onder: Meer informatie)
 • Van de Ministers zijn er
  • 12 zgn. Ministers van (> Eigen Ministerie en eigen financiële portefeuille en ambtenaren)
  • en 8 zgn. Ministers voor (> Geen eigen Ministerie en geen eigen financiële portefeuille, wel eigen ambtenaren.)
  • Het verschil tussen Ministers voor en Ministers van en Staatsecretarissen is:
   • Dat een minister van leiding geeft aan zijn ministerie en verantwoordelijk is voor het naleven en uitvoering van het regeringsbeleid
   • En dat een minister voor geen leiding geeft aan een ministerie, maar wel verantwoordelijk is voor een bepaald onderdeel van het beleid en zijn eigen ambtenaren heeft. (De vroegere Ministers zonder portefeuille)
   • Zowel de ministers van als de Ministers voor zitten in de Ministerraad)
   • Een staatssecretaris
    • neemt een deel van de taken van de betreffende minister over
    • kan wel zijn minister vervangen bij diens afwezigheid.
    • heeft volgens het Reglement van Orde van de Ministerraad een raadgevende stem in de ministerraad
    • Staatsrechtelijk maken staatssecretarissen formeel dus geen deel uit van de regering, maar materieel nemen zij wel degelijk deel aan de besluitvorming van de regering.
    • Zij maken wel deel uit van het kabinet.
    • is verantwoordelijk voor het eigen werkgebied
    • kan in de 2de Kamer worden bevraagd over zaken van zijn werkgebied.
    • Sommige staatssecretarissen mogen in het buitenland de titel minister voeren, om zo een gelijkwaardige positie tegenover buitenlandse ministers te scheppen.

In de huidige constellatie is er dus sprake van een 3-tal vormen van gezag.

 • De meeste ministers zijn ernstig overbelast en daardoor niet in staat om alle complexe onderwerpen in hun portefeuille met alle problematiek voldoende en tot in detail aandacht te geven waardoor er links en recht ontevredenheid in de maatschappij optreed.
 • Onze samenleving is van de naoorlogse volg, gehoorzaamheid en ontzag voor de overheid veranderd in een meer kritische- en alerte maatschappij.
 • In het jaar 1947 had de begroting een omvang van (omgerekend naar euro’s) ca.€ 1 miljard. Nu (2023) is dat al meer dan meer dan € 395 miljard
 • De complexiteit van het maatschappelijk gebeuren is tevens explosief gestegen en kent misschien wel vijftigmaal meer aandachtsgebieden ten opzichte van die naoorlogse periode.
 • Ook nu voelen hele groepen in de samenleving zich onvoldoende gehoord, hetgeen heeft geleid tot algemene ontevredenheid, die zich uit in de vele demonstraties, protesten en stakingen, maar ook in verrassende verkiezingsuitslagen en versplintering van politieke groeperingen. Het niet gehoord worden is een van de basisoorzaken van de verwijdering tussen de burgers en de overheid.
 • Er zijn veel wetten, voorschriften, maatregelen van bestuur en veel regelgeving, maar handhaving laat zich vaak te wensen over. De Burger ergert zich daar aan en dat is eveneens een reden voor verwijdering burger tot politiek, waarbij het zelf zover komt dat wordt gezegd ‘Ik ga niet meer stemmen’. Dit handhavingsprobleem is precies de reden voor het opnemen van een aparte Staatsecretaris voor Controle op de Handhaving met zeer vergaande bevoegdheden.
 • Er zullen dus nieuwe manieren gevonden moeten worden om mensen te betrekken bij de politiek op een wijze dat zij na hun stem te hebben uitgebracht ook nog gehoord worden
Het idee

De verdeling van taken aan Ministers en Staatssecretarissen is na het sluiten van het coalitieakkoord een aansluitende activiteit van de formateur en de politieke partijen.

Een goed functionerend kabinet is in het landsbelang. Als de taken van de Ministers en Staatsecretarissen van de onderscheidende politieke partijen niet tot tevredenheid van alle deelnemende partijen worden verdeeld zal dit blijven lijden tot wrevel en irritatie, waardoor besluitvorming in het geding komt en daarmee ook het landsbelang.

Als de indeling van functies en verdeling van taken en verantwoordelijkheden doelmatiger zou worden zoals bijv. dat in het bedrijfsleven het geval is, kan misschien, ondanks evt. politieke belangen, onderstaande schets met een logische indeling, helpen als leidraad bij een volgend te vormen kabinet.

De onvolkomenheid van geschetste indeling is de zwaarte qua uren en inspanning. Dit vraagt om nader onderzoek taxatie en vaststelling.

De deel- en aandachtsgebieden in onze maatschappij en politiek zijn zo complex geworden, dat verdere opsplitsing van taken en verantwoordelijkheden dan ook een absolute noodzaak is geworden!

In een volgende te vormen regering zou ik als Minister-President willen regeren met

 • minder Ministers om
 • daarmee een beter functionerend kabinet te bevorderen
 • met minder Ministers het regeringsbeleid uit te voeren
 • sneller besluiten te nemen
 • en minder omvangrijke vergaderingen te houden.
 • meer staatsecretarissen om
 • meer spreiding van taken en aandachtsgebieden te bewerkstelligen
 • er beter geluisterd kan worden naar terecht aandacht vragende groepen in de samenleving
 • ontlastend te kunnen werken voor de veel te zware taken van de ministers en staatssecretarissen in de huidige samenstelling.
 • Door deze aanpak kunnen de ministers zich bezighouden met politiek, het ontwikkelen van visies op toekomstige ontwikkelingen, het beleid in zijn algemeenheid, begrotingen en communicatie, terwijl de staatssecretarissen zich veel meer tot in detail inhoudelijk kunnen bezighouden met hun specifieke aandachtsgebieden en intensiever contact met de samenleving kunnen hebben en onderhouden.
 • Zij kunnen op verzoek aan de regeringstafel aan schuiven, om overige bewindslieden beter te informeren wat er links en rechts in de maatschappij speelt en daartoe betere regelgeving, wetvoorstellen of besluiten te kunnen nemen, met betrokkenen te communiceren en de evt. uitvoering van besluiten strakker dan tot nu toe te monitoren.
 • Naast deze verschuivingen van taken, zou ik ook aan de 2de Kamer dringend willen voorstellen, de salariëring van alle bewindslieden dusdanig te verhogen, dat meer bekwame personen met bestuurlijke kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis bereid zijn, deze op veel fronten lastige en tegenwoordig alles vragende functies op zich te nemen.
 • Mijn voorstel zou zijn:
  • Het aantal Ministers terug te brengen van 20 naar 14
  • en het aantal Staatssecretarissen uit te breiden van 10 naar 36
  • (waarbij In ROOD de Ministeriële verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan aangegeven)
  • en (in GROEN die van de onder hen ressorterende Staatsecretarissen)
 • In deze opzet van 14 Ministers (Ministeries) en de daaraan toe te voegen Staatssecretarissen wordt uitgegaan van een logische en beter dan nu, passende functie- en taakindeling.
 • Voorbeelden:
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: H. Bruins Slot.
 • Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: A. van Huffelen.

Waarbij van alle twee niet duidelijk wie nou voor welke taken van de Koninkrijksrelaties verantwoordelijk is en de laatste wel een merkwaardige combinatie van taken is.

 • Ook zijn er in dit plan geen minister voor (eigenlijk half staatssecretarissen en om politieke redenen zo genoemd) en alleen ministers van
 • Dus 14 Ministers (i.p.v.de huidige 20)
De voordelen
 • Het Kabinet van Ministers kan in kleiner comité effectiever vergaderen.
 • Minder ministers maakt de besluitvorming in het Kabinet directer en ‘leniger’.
 • Grote groepen in de samenleving krijgen meer aandacht, worden eerder gehoord en hebben gespecialiseerde aanspreekpunten, waardoor ook politiek op veel aandachtpunten weer dichter bij de mensen komt.
 • Onderling overleg tussen bewindspersonen over specifieke onderwerpen kan met minder betrokkenen, gerichter plaatsvinden.
 • Minder kosten door minder Ministersposten (Nu zijn er 20, worden er 14)
De nadelen
 • Meer kosten door meer Staatssecretarissen. (Nu zijn er 10 worden er 36)
 • Grotere vergaderingen als zowel Ministers als meer Staatsecretarissen aanwezig moeten zijn voor een voltallige Kabinetsvergadering.
 • Veel ambtenaren die naar andere Ministeries verhuizen.
 • Kosten van veranderende tenaamstellingen Ministeries en functies.
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Alle overige Ministeries
 • Alle politieke partijen (2de Kamer)
 • Informateur en Formateur
 • Politieke partijen
 • De kiezers
Wie helpt ons aan
 • Meer vóór- en tegensargumenten en of nadere verbeteringen
Meer informatie

De (huidige) regering bestaat

uit 12 Ministers van, waaronder de

 1. Demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Robbert Dijkgraaf
 2. Demissionair Minister van Defensie: Kajsa Ollongren
 3. Demissionair Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers
 4. Demissionair Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens
 5. Demissionair Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Piet Adema
 6. Demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip
 7. Demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers

en 8 Ministers voor, waaronder de

 1. Demissionair Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: Carola Schouten
 2. Demissionair Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Liesje Schreinemacher
 3. Demissionair Minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind
 4. Demissionair Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs: Mariëlle Paul
 5. Demissionair Minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten
 6. Demissionair Minister-president, minister van Algemene Zaken: Mark Rutte
 7. Demissionair Minister van Financiën: Sigrid Kaag
 8. Demissionair Minister van Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra
 9. Demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot
 10. Demissionair Minister van Justitie en Veiligheid: Dilan Yeşilgöz
 11. Demissionair Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink
 12. Demissionair Minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder
 13. Demissionair Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

en 10 Staatssecretarissen zijn:

 1. Demissionair Staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu
 2. Demissionair Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst: Marnix van Rij
 3. Demissionair Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen
 4. Demissionair Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief
 5. Demissionair Staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries
 6. Demissionair Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins
 7. Demissionair Staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat
 8. Demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen
 9. Demissionair Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: Eric van der Burg
 10. Demissionair Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Maarten van Ooijen

Zonder volledig te zijn zou de regering er als volgt uit kunnen zien:

 • Ministerie van Algemene zaken

Verantwoordelijkheden van de Minister-President zijn:

 • Zorgdragen voor het algehele functioneren van de regering
 • Waarborgen van eenheid en samenhang binnen het kabinet.
 • Aspecten van gedragingen van het Koninklijk Huis

Taken van de Minister-President zijn:

 • Voorzitter van de ministerraad, rijksministerraad, onderraden en ministeriële commissies
 • Lid van de Europese Raad
 • Leidinggeven aan de regering, het Kabinet
 • Het coördineren van het beleid en de besluitvorming
 • Vertegenwoordigt de regering en het land, zowel nationaal als internationaal.
 • Is het ‘gezicht’ van het land en de regering en treed op bij nationale en internationale aangelegenheden.
 • Onderhoud contact met alle Ministers en onderwerpafhankelijk met de Staatssecretarissen
 • Specifiek contact met de Minister van Financiën in zake de tussentijdse begrotingen en ‘Miljardennota’
 • Overleg met de fractievoorzitters van de regeringspartijen
 • Wekelijks de
  • Kabinetsvergadering voorzitten
  • Persconferentie geven
  • En bijpraten van de Koning
 • Onderhouden van contacten (ontvangen en bezoeken) met andere regeringsleiders (afhankelijk van wat er op dat moment internationaal speelt)
 • Aangelegenheden in zake:
  • Europese gemeenschap (EG) Brussel ((in samenspraak met Minister van Buitenlandse Zaken)
  • VN-aangelegenheden (in samenspraak met Minister van Buitenlandse Zaken)
  • NATO-kwesties (In samenspraak met Minister van Defensie)
 • Beleglijden van de Koning en Koningin bij het uitbrengen en ontvangen van staatsbezoeken
 • Aanwezig zijn bij belangrijke herdenkingen of feestelijke aangelegenheden
 • Rijks Voorlichtingsdienst (RVD)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Rekenkamer (ter beoordeling van het financieel ‘reilen en zijlen’ van alle Ministeries in relatie tot hun begrotingen
 • In tijden van nationale of internationale crisis of noodsituaties, heeft hij of zij een coördinerende rol, neemt beslissingen, zorgt voor cohesie en eenheid binnen de regering.
 • Speciale aandacht (van tijdelijke aard) in samenwerking met meest betrokken Ministers:
  • Oorlog in Oekraïne
  • Neerhalen MH17
  • Afhandeling
   • Groningen
   • Toeslagenaffaire

Taxatie van inzet en tijdsbeslag:

 • 7/24 ‘stand by’
 • Gemiddeld 100 uur per week actief
 • Staatsecretaris voor Controle op de Handhaving

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Contact met de Rekenkamer
 • Controle op uitvoering en handhaving van alle wet- en regelgeving tot in alle sectoren van de samenling
 • Ministerie van Financiën

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn;

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Voorjaarsnota en ‘Miljardennota’
 • De Nederlandse Bank en Het Muntwezen
 • Aangelegenheden in zake
  • Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank
  • De Europese Centrale Bank (ECB)
  • Autoriteit Financiële Markten (AMF)
  • Wet financieel toezicht
  • Tuchtrecht Banken
  • Europees en Internationaal monetair beleid
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Staatsleningen
 • Afdrachten aan de EG
 • Bevorderen van harmonisatie belastingtarieven in de EG
 • Staatsecretaris voor Belastingzaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden m.b.t. Belastingdienst
 • Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden
 • Export kredietverzekeringen
 • Holland Casino en Nederlandse loterij
 • Muntwezen
 • Domeinen Roerende Zaken
 • Incasso
 • Toeslagen, organisatie en uitbetaling (tijdelijk)
 • Staatssecretaris Fiscaliteiten

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Douane
 • Accijnzen
 • Tarieven
 • Loon en Inkomsten Belasting
 • Btw-tarieven
 • Overdrachtsbelasting
 • Wegenbelasting
 • In- en uitvoerrechten (in samenspraak met Economische Zaken)
 • Erfbelasting
 • En ca. 75 fiscale regelingen
 • Ministerie van Economische Zaken

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Vestigingsbeleid van bedrijven
 • Innovatie en Onderzoek
 • Importcontrole en exportbevordering
 • Industriebeleid
 • Contact met (In overleg met het Ministerie van Educatie etc.)
  • TH-hoge scholen,
   • Eindhoven
   • Delft
   • Enschede
  • Landbouwuniversiteit Wageningen (In overleg met het Ministerie van Voedselvoorziening etc.)
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
  • Mededinging
  • Bevorderen van harmonisatie van prijzen rond de grensstreken
   • Autobrandstoffen
   • Tabaksproducten
   • Alcoholhoudende dranken
  • Macro-economisch beleid
  • Europees economisch beleid
  • Innovatiebeleid
  • Topsectoren- en industriebeleid, inclusief verduurzaming industrie
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Consumentenbeleid
  • Aanpak regeldruk
  • MKB, waaronder beleid met betrekking tot ondernemerschap, ondernemersfinanciering en Retail agenda
  • Europese structuurfondsen
  • Telecom
  • Post
  • ATR
  • Agentschap Telecom
  • CPB, CBS, ACM, DICTU, Kamer van Koophandel, Raad voor Accreditatie
  • TO2 instellingen
  • Nationaal Groeifonds (in samenwerking met het Ministerie van Financiën)
  • Staatsecretaris voor Digitale zaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Digitale economie en digitale infrastructuur
 • Digitalisering overheidszaken en publieksaangelegenheden
 • Regulering ontwikkelingen in zake de Kunstmatige Intelligentie (ChatGTP e.a.)
 • Beheersbaarheid van de social-media bewerkstelligen
 • Internetontwikkelingen, ook die ‘der dingen’
 • Staatsecretaris voor het bedrijfsleven

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • De multinationals
 • Het groot bedrijf
 • Midden- en kleinbedrijf
 • ZZP’ers (in samenspraak met (Ministerie van Sociale Zaken)
 • Telecom
 • Postzaken
 • Pakketbezorging
 • Mededingingsbeleid
 • Staatssecretaris voor deelnemingen en aandeelhouderschap

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • via NLFI
  • ABN AMRO
  • De Volksbank
 • Rechtstreeks onder deze Staatssecretaris:
 • Air France-KLM
 • KLM
 • Schiphol
 • Rotterdams Havenbedrijf
 • EURENKO Ultra Centrifuge Nederland (UCN)
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Nederlandse Gasunie
 • En nog 10 andere!
  • 14 deelnemingen, nu nog onder verschillende Ministeries
 • Staatssecretaris Mijnbouw

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Mijnbouw
  • Olie
  • Gas
  • Zout
 • Gaswinning Groningen en gevolgen, zowel schade-afhandeling als versterking
 • Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Nationaal Coördinator Groningen
 • Staatsecretaris voor Digitale zaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Digitalisering overheidszaken en publieksaangelegenheden
 • Regulering ontwikkelingen in zake de Kunstmatige Intelligentie (ChatGTP e.a.)
 • Beheersbaarheid van de social-media bewerkstelligen
 • Internetontwikkelingen, ook die der ‘dingen’
 • Staatsecretaris voor Ontwikkelingshulp

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Bezoeken van de donorlanden
 • Verdelen van de gelden
 • Controleren en monitoren van de hulp
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Overleg met de Provincies
 • Overleg met de Gemeenten
 • Organiseren van verkiezingen en contact met de kiescommissie
 • Koninkrijksrelaties
 • Participatie, integratie, antidiscriminatie
 • Waterschappen
 • Interbestuurlijke verhoudingen met onder andere gemeenten en provincies
 • Financiën medeoverheden
 • Gemeentelijke herindelingen
 • Constitutionele zaken (inclusief privacy)
 • Verkiezingen
 • Openbaarheid van bestuur
 • Arbeidsvoorwaarden collectieve sector
 • Normering topinkomens (WNT)
 • Rechtspositie politieke ambtsdragers
 • Partijfinanciering
 • AIVD
 • Rijksdienst en SSO’S (p-direkt, fmh, ubr)
 • Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen)
 • Algemene Bestuursdienst (ABD)
 • Kiesraad
 • Hoge colleges van staat (o.a. Raad van State, Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer)
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Regiodeals
 • Adeldom
 • Rijks brede coördinatie discriminatiebestrijding en NCDR
 • Versterken democratie, participatie en weerbaar bestuur
 • Aanpak desinformatie ten aanzien van staatsrechtelijke/bestuurlijke aspecten
 • Staatsecretaris Vreemdelingezaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Aanmeldcentra
 • Asielzoekerscentra
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • Uitzetting uitgeprocedeerde asielzoekers (samen met de Marechaussee en Buitenlandse Zaken)
 • Migratie
 • IND, DTV
 • Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
 • Grensbewaking in vreemdelingenzaken
 • Rijkswet Nederlanderschap
 • Mensenhandel en prostitutie
 • Mensensmokkel
 • Internationaal migratiebeleid
 • Ministerie van Buitenlandse zaken

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Contacten met Ambassades en Consulaten
 • Aangelegenheden in zake:
 • Verenigde Naties (VN)
 • Europese Gemeenschap (EG)
 • Benelux
 • Staatssecretaris voor grensoverschrijdende activiteiten

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Exportbevordering
 • Vestigingsbeleid buitenlandse ondernemingen in NL
 • Buitenlandse handel en transito
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Internationaal cultuurbeleid
 • Ministerie van Volksgezondheid

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • 1e lijns gezondheidzorg
 • Huisartsen
 • Thuiszorg
 • Kraamzorg
 • 1ste Hulp
 • 2de lijns gezondheidszorg
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg-/verzorgingshuizen
 • Medisch specialisten
 • Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ)
 • Revalidatie en de minder validen
 • Bevorderen van harmonisatie geneesmiddelenbeleid in EG
 • Contact met:
  • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  • Europees Geneesmiddelen Bureau (EMA)
 • Aangelegenheden in relatie tot
  • De Gezondheidsraad
  • De Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD)
  • Het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Staatsecretaris voor leeftijdsgebonden zaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Jeugdzorg
 • Gepensioneerden
 • Pensioenstelsel
 • Staatsecretaris voor medische voorzieningen

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Medicijnen (inkoop, onderhandelingen en leveringszekerheid)
 • Apothekers
 • Hulpmiddelen voor zieken- en verzorgingstehuizen
 • Paramedische zorg
 • Staatssecretaris gezondheidsbevordering

 Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Preventie gezondheidszorg
 • Borstonderzoek (mammografie)
 • Darmonderzoek (ontlastingsonderzoek)
 • Prostaatonderzoek
 • Vaccinaties, prikken voor:
 • baby’s (hielprik}
 • griep
 • epidemische aandoeningen
 • baarmoederhalskanker
 • Covid
 • RS-virus
 • a.
 • Realisatie rookvrije generatie
 • Minder alcoholconsumptie
 • Terugdringen van het drugsgebruik
 • Obesitas bestrijding
 • Meer bewegen
 • Staatsecretaris voor Sport en spel

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Sportevenementen
 • Sportlocaties
 • Sportscholen
 • Sportkoepels NOC/NSF
 • Sportorganisaties
 • Sportbevordering
 • Sportvisserij
 • Kansspelen
 • Holland Casino
 • Alle commerciële Casino’s
 • Gokhallen
 • Online-goksites
 • Staatsloterij + aanverwante loterijen
 • Private loterijen w.o.
 • De Postcode Loterij
 • De Europese Loterij
 • Bestrijding van
 • Match-fixing
 • Gokverslaving
 • Doping bij sport
 • Verharding van de sporten
 • Ministerie van Justitie, Veiligheid en Handhaving

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Openbaar ministerie
 • Justitieapparaat
 • Rechtbanken
 • Bevorderen harmonisatie wetgeving en regels in de EG
 • Bevorderen van samenwerking in strijd tegen internationale criminaliteit
 • Veiligheidsregio’s
 • Politiebond
 • Nederlandse BOA-Bond
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Brandweerorganisatie
  • Beroeps brandweer
  • Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
 • Aangelegenheden met
 • Nederlandse vereniging voor de Rechtspraak
 • Nederlandse orde van advocaten
 • Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC)
 • Europese Hof voor de Rechten van de Mens
 • Staatsecretaris voor handhaving openbare orde

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Politie
 • Boa’s
 • ME
 • Waterpolitie
 • Staatsecretaris Opsporingsapparaat

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Rijksrecherche
  • Opsporing van:
   • Verdachten
   • Veroordeelden
   • Opsporing vermiste personen

Contact met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

 • Staatssecretaris strafuitvoering

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Bevordering van de Rechtsgang
 • Uitvoering taakstraffen
  • Gebiedsverboden (samen met wijkagenten en sportaccommodaties)
  • Elektronische enkelband, (met of zonder huisarrest)
  • Gevangeniswezen
 • Reclassering
 • Rechtshulp
  • Advocatuur
  • Mediation
 • Staatssecretaris voor terrorismebestrijding en beveiliging

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Persoonsbeveiliging van:
  • Politici
  • Advocaten
  • Rechters
  • Journalisten
  • en Kroongetuigen
 • Staatssecretaris voor controle en belangenbehartiging

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) [Voedselveiligheid])
 • Arbeidsinspectie
 • Consumentenbelangen
 • Dierenwelzijn, dierenbescherming en controle van
  • veehouderijen
  • veetransporten
  • dierverzamelplaatsen
  • veemarkten
  • slachterijen
 • fokkerijen
 • dierenasiel
 • Staatssecretaris voor digitale beveiligingszaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Beveiliging Automatisering van de overheid
 • Nederlands Bureau voor verbindingen (NBVV)
 • Beveiligde communicatie
 • Encryptie (versleuteling)
 • Décryptie (ontsleuteling)
 • Ministerie van Defensie

Verantwoordelijkheden van deze Minister zin:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Militaire Inlichtingen Dienst (MID)
 • Algemene defensie aangelegenheden
 • Vredesmissies
 • NAVO-aangelegenheden (in samenspraak met het Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Bevorderen van harmonisatie Internationale samenwerking tussen verschillende legeronderdelen
  • Staatsecretaris inzet van vastgoed defensie

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Gebouwen
 • Kazernes
 • Oefenterreinen
 • Vliegbasis (Volkel, Leeuwarden, Eindhoven, Gilze-Rijen en De Peel)
 • Marinehavens (delen van Den Helder, Vlissingen en Amsterdam)
 • Staatsecretaris materiële inzet bij defensie

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Aankoop onderhoud en afstoten van:
  • Defensiematerieel en wapensystemen, waaronder:
 • transportvoertuigen
 • pantserwagens
 • jeeps
 • luchtafweergeschut
 • tanks
 • vliegtuigen (helikopters, drones, straaljagers en transportvliegtuigen)
 • schepen (fregattenen onderzeeërs)
 • munitie en raketten
 • radarinstallaties
 • Staatssecretaris personele inzet en bedrijfsvoering defensie

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Landmacht
 • Luchtmacht
 • Marine
 • Commando’s
 • Marechaussee
 • Explosieven Opruiming Dienst (EOD)
 • Ministerie van Voedselvoorziening en -productie

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Contact met de Universiteit Wageningen en de WUR (Wageningen Universiteit & Research)
  • Staatsecretaris agrarisch zaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Landbouw
 • Tuinbouw
 • Fruitteelt
 • Wijnbouw
 • Specifieke nieuwe ontwikkelingen (gewasveredeling, kiwiteelt, rijstvelden et cetera.)
 • Zaadhandel, pootaardappelen en veredelingsbedrijven
 • Kunstmestproductie, -toepassing en -beheersing
 • Bestrijdingsmiddelen beleid
 • Staatssecretaris dier-gerelateerde zaken

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Veeteelt
 • Pluimvee
 • Visserij (beroeps)
 • Veilingen en veemarkten
 • Ziektebestrijding
 • Vee- en dierenartsenpraktijken
 • Ruimacties van dieren met besmettelijke ziekten
 • Vervoersverboden en/of ophokmaatregelen
 • Destructor industrie
 • Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
  • Sociaal Economische Raad
  • Werkgelegenheid
  • ZZP’ers (in samenspraak met Ministerie van Financiën en Economie)
  • UWV
  • AOW en Pensioenen?
  • Contacten met Werkgevers- en werknemersorganisaties
  • Collectieve Arbeidsovereenkomsten (Cao’s) [verbindendverklaringen]
  • Participatiewet
  • Omscholing
  • Werkloosheidsbestrijding
  • Robotisering
  • Automatisering
  • Kunstmatige Intelligentie
  • Innovatie
 • Staatssecretaris armoedebestrijding

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Schuldhulpverlening
 • Bureau Krediet Registratie (BKR nieuw stijl)
 • Deurwaarders
 • Incassobureaus
 • Staatssecretaris werkgelegenheid

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Arbeidsomstandigheden, buitenlandse arbeidskrachten
 • Minimum lonen
 • Uitzendbureaus
 • Maatschappelijke Diensttijd
 • Ministerie van Educatie, Cultuur en Nieuwsvoorziening

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Contact met UNESCO
 • Bevorderen van uitwisseling cultuur en gezamenlijk optreden tegen de grote Tech bedrijven (Google/Apple/Social Media)
 • Zendvergunningen en frequenties (G5)
 • STER-reclame
 • Contact met Nederlandse publieke Omroep (NPO)
 • Staatsecretaris scholing en opleiding

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Kinderopvang
 • Basisonderwijs
 • Middelbaar onderwijs
 • Hogescholen
 • Universiteiten
 • Schriftelijk onderwijs en onderwijs op afstand
  • NCOI e.a.
 • Bibliotheken
 • Kunst en Cultuur
  • Musea
  • Monumenten
 • Nederlandse taal (Behoud van en strijd tegen laag geletterdheid)
 • Staatsecretaris nieuwsvoorziening entertainment en religies

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Radio en TV
 • Kranten en Tijdschriften
 • Internet en social-media
 • Studentenverenigingen
 • Religie-aangelegenheden
 • Artiesten en Kunstenaars
 • Koren en Orkesten
 • Het uitgaansleven
 • Concertzalen, Theaters en Bioscopen
 • Festivals
 • Pretparken
 • Circussen
 • Het kermiswezen.
 • Ministerie van huisvesting en ruimtelijke ordening

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Wet Ruimtelijk Ordening
 • Omgevingswet, Crisis en Herstelwet
 • Volkshuisvesting: Bouwen en Wonen
 • Volkshuisvestingsfonds
 • Huurbeleid, huurtoeslagenvergunningen beleid
 • Dienst Huurcommissie
 • Bouwbesluit en Kadaster
 • Bouwvoorschriften
 • Verduurzaming gebouwde omgeving
 • Woningbouwcorporaties
 • Huisvesten van statushouders
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Ministerie van Infrastructuur, OV, Verkeer en Vervoer

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Luchtvaartverdragen
 • Luchtverkeersleiding
 • Bevordering harmonisatie verkeersregels en borden
 • Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)
 • Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)
 • Rijks Dienst Wegverkeer (RDW)
  • Voertuigkentekens
  • BKR (Basis Kenteken Register)
  • APK (Algemene Periodieke Keuring)
 • Staatssecretaris wegenstelsel

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Wegenbouw en onderhoud
 • Bruggenbouw en onderhoud
 • Tunnelbouw
 • Boven en ondergronds
 • Onder water (in samenwerking met Staatsecretaris voor Watermanagement)
 • Aquaductenbouw en onderhoud (in samenwerking met Staatsecretaris voor Watermanagement)
 • Staatssecretaris Watermanagement

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Het Nederlands continentaal plat op de Noordzee
  • Wateropslag langs de rivieren en in uiterwaarden
  • Grondwaterpeil (in samenspraak met de Waterschappen)
  • Kwaliteit van het oppervlaktewater
  • De zee-, binnen- en jachthavens
  • Het overige oppervlaktewater, w.o.:
   • rivieren
   • kanalen
   • beken
   • meren
  • Stuwdammen
  • Sluizen
  • Waterkeringen
  • Staatssecretaris spoorvervoer en luchtvaartaangelegenheden
  • Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden
   • Spoorwegstations
   • Railinfrastructuur (ProRail)
   • Spoorwegmaatschappijen
   • Bouw en onderhoud spoorbruggen
   • Bouw en onderhoud
    • Spoortunnels boven- en ondergronds
    • Spoortunnels onder water (in samenwerking met Staatsecretaris voor Watermanagement)
   • Personenvervoer
    • Nationaal
    • Internationaal
   • Vrachtvervoer
    • Nationaal
    • Internationaal
   • Transportleidingen
    • Brandstoffen
    • Gas
    • Waterstof
    • Water
   • Luchthavens
    • Eindhoven Airport
    • Groningen Airport
    • Lelystad Airport
    • Maastricht/Aken Airport
    • Rotterdam/The Hage Airport
    • Schiphol Amsterdam
   • Luchtvaartmaatschappijen
    • De Nederlandse
    • De Niet- Nederlandse
   • Landingsrechten
   • Ministerie v Natuur, Milieu, Klimaat en Energievoorziening

Verantwoordelijkheden van deze Minister zijn:

 • Contacten met de Minister-President en collega-Ministers
 • Overleg met zijn staatssecretarissen
 • Contacten met het Wereld Natuur Fonds (WWF)
 • Elektriciteits-infrastructuur
  • Windparken
   • op zee
   • op het vaste land
  • Zonnepaneel parken
   • op het water
   • op weilanden
   • Opwekkingscentrales gestookt door middel van
    • kolen
    • gas
    • biobrandstoffen
    • atoomenergie
   • Hoogspanningsnetwerk
    • Nationaal
     • Aanvoerkabels van uit zee
     • Verdeling over het land
     • Hoogspanningsnet
    • Internationaal (uitwisseling bij overschotten en tekorten)
    • Verdeelstations
     • Laadpalen netwerk (langs A-wegennet)
    • Terug leveringsregelingen energie van bedrijven en particulieren
   • Staatsecretaris CO2-reductie en Natuurbehoud

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Klimaat
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
 • Contact met het Nederlands Instituut Onderzoek Boomkwekerijen en Bosbouw
 • Sierteelt (Bloemen en Planten)
 • Bodembescherming
 • Staatsecretaris Energietransitie

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Mijnbouw, zout, gas- en oliewinning (op vaste land en op zee)
 • Waterstofontwikkeling
 • Bouw van de (2 nieuwe?) kerncentrales
 • Bevordering van opwekking Groene stroom door:
  • Zonnepanelen
  • Windturbines
  • Waterkrachtcentrales
  • Aardwarmtepompen
 • Staatsecretaris Circulaire Economie

Taken, verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden

 • Statiegeld:
  • glazen flessen
  • plastic flessen
  • blikjes
 • Afvalverwerking
  • Opslag in de buitenlucht (belten)
  • Verbranding (ovens)
  • Recycling, w.o. scheiding en hergebruik van
   • Plastic
   • Papier
   • IJzer
   • Non-ferro
   • Glas (breuk)
   • Hout (snippers)
  • Kringloopwinkels
  • Websites-Marktplaatsen
 • Drinkwaterbedrijven/waterleidingmaatschappijen
 • Het bluswater
 • De regenwaterafvoer
 • Waterzuiveringsinstallaties

Bovenstaande (niet volledige) specifieke functies, taken en verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden, opgesomd onder de verschillende Staatssecretarissen, toont aan de hoeveelheid en complexheid van de huidige maatschappelijke constellatie!

Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 22/08/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

1 Reactie
 1. https://telegra.ph/Na-chto-nuzhno-smotret-chtoby-vybrat-onlajn-kazino-v-kotorom-budet-komfortno-igrat-12-22
  https://telegra.ph/Na-chto-nuzhno-smotret-chtoby-vybrat-onlajn-kazino-v-kotorom-budet-komfortno-igrat-12-22 zegt:

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is tkme to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things
  or suggestions. Perhaps you could write next articles
  referring to this article. I desire to read even more things abouut it!

  Stop by my page: https://telegra.ph/Na-chto-nuzhno-smotret-chtoby-vybrat-onlajn-kazino-v-kotorom-budet-komfortno-igrat-12-22

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *