Het Basisinkomen voor iedere Nederlandse ingezetenen

Het Basisinkomen voor iedere Nederlandse ingezetenen

Van de wieg tot het graf!

De feiten
Dit voorstel is niet voldragen. Tom van Rijn heeft dit (nog) niet kunnen afmaken.
 • Het huidige principe van Het Basisinkomen is: Een gegarandeerd waardevast inkomensrecht, dat onvoorwaardelijk, belastingvrij en zonder tegenprestatie aan een bepaalde groep ingezetenen wordt verstrekt, ongeacht hun:
  • arbeidsstatus
  • vermogen
  • of inkomsten uit andere bronnen

om hen daarmee in staat te stellen te allen tijde te voldoen aan de minimale basis levensbehoefte van een menswaardig bestaan, w.o.

 • huisvesting
 • voeding
 • kleding
 • nutsvoorzieningen
 • en gezondheidszorg.
 • Het idee van Het Basisinkomen op zich, staat al tijden ter discussie.

Hieronder de bij de 3e kamer daarover bekende feiten:

 • In 2020 zijn interessante onderzoeksresultaten van CPB en SCP uitgevoerd.
 • Bij ongewijzigd inkomensbeleid zal het huidige aantal armen verder toenemen, tot zelfs boven de 1 miljoen. Nu is dat ca. 3,5% van de bevolking. Op zijn zachts gezegd en met plaatsvervangende schaamte, schandalig voor dit rijke land. Er worden honderden miljoenen uitgegeven aan hulp over de grens, terwijl hier mensen afhankelijk zijn van de voedselbank, om over de ‘stille armen’ nog maar te zwijgen.
  • Volgens hun berekeningen (CPB/SCP) zou met de invoering van Het Basisinkomen, ca. 60% van deze armoede kunnen worden vermindert tot ca. 450.000 ingezetenen. (Nog steeds veel te hoog!)
 • Er zijn verscheidene pilots en experimenten wereldwijd gedaan of nog in uitvoering. In Canada, Duitsland, Finland, India, Nederland, Italië, USA, Zwitserland en mogelijk nog andere landen.
  • Een aantal zijn als geslaagd te beschouwen, sommige lopen nog.

Voor resultaten van die experimenten zie onder: Meer Informatie

 • Ook zijn er belangrijke boeken over dit onderwerp geschreven!

Voor de titels zie onder: Meer Informatie

 • Ook is er een sinds januari ’91 De Vereniging Basisinkomen (BNi) actief en nauw verbonden met internationale organisaties die invoering van Het basisinkomen nastreven! Voor de namen zie onder: Meer Informatie
 • Ook zijn er veel websites over dit onderwerp. Voor de URL’s zie onder: Meer Informatie
 • Echter, als dit onderwerp ergens ter sprake komt, wordt het doorgaans snel afgedaan met ‘onbetaalbaar, dus onuitvoerbaar’. Zelden wordt met uitgebreide onderliggende berekeningen gekomen en worden er steekhoudende argumenten aangevoerd om het gelijk aan te tonen en wordt de discussie weer gesloten.
 • Ook worden van tegenstanders de opmerkingen gehoord;
  • Het zorgt alleen maar voor luie mensen!
   • Zullen er zeker zijn, maar dat is nu ook al zo!
  • Arbeidsloos inkomen is parasiteren op de wel-werkenden!
   • Mag je wel vinden, maar lost zoveel andere problemen op
  • Mensen die nu nog werken stoppen daarmee!
   • Zou kunnen, maar is niet in grote aantallen te verwachten
  • Hiermee ondersteunen we de niet-werkwilligen!
   • Zeker!
   • Maar het wordt de moeite waard om het ook eens wat beter te krijgen.
  • Daarnaast is er een klein percentage van naar schatting 1 tot 3% die Het Basisinkomen, om hun moverende redenen niet willen ontvangen.
   • Zij kunnen dit uiteraard automatisch terugstorten in onze schatkist.
   • dan wel doorstorten naar een goed doel.
  • In de (op te vragen) spreadsheet berekening gaan we uit van het gemiddelde van (2%) waarvan 1% wordt terugstort en 1% naar een goed doel gaat.
  • Ons land is:
   • goed georganiseerd
   • redelijk stabiel
   • kent een uitstekende databank in de vorm van een hoogwaardige (BRP) Basis Registratie Personen de z.g. bevolkingsregistratie
   • vooral een heel rijk land, daarom prima in staat Het Basisinkomen binnen afzienbare tijd (bijv. in 2028) in te voeren.
  • De huidige systematiek van belastingen, premies, heffingen, toeslagen, uitkeringen en kortingen gaat ten onder aan complexiteit en bureaucratie (vooral als het gaat om te bepalen of iemand in aanmerking komt, dan wel nog steeds daar recht op heeft) leidt tot grote uitvoerings-, controle- afhandelings- en juridische procedureproblemen, bij o.a.
   • de Belastingdienst
   • de Sociale Diensten van gemeenten
   • de SVB (Sociale Verzekeringsbank
   • DUO
   • en het UWV
   • en de keuringsarts
   • De huidige uitgaven welke betrekking hebben op de invoering van Het Basisinkomen bedragen in totaal ca. € 47.819.955.618 tekort.

Punten van taxatie/schattingen/nadere vaststellingen zijn rood en/of geel gemarkeerd.

Invoering van Het Basisinkomen (nieuwe stijl) lost nagenoeg al deze problemen op!

 • Politieke partijen, op basis van de zetelverdeling (November 2024) die op dit moment voorstander zijn van, dan wel sympathiek staan tegenover, e.a. uitgebreid te onderzoeken zijn:
 • BBB (7) ) Toeslagen vervangen door negatieve inkomstenbelasting Voor
  • CDA (5) Genoemd in het programma Voor
  • CU (3) Verzilverbare basiskorting als negatieve inkomstenbelasting Voor
  • D66 (9) Bestaanszekerheid als negatieve inkomstenbelasting. Voor
  • Denk (3) Onbekend
  • FVD (3) Neutraal of Tegen!
  • GL PvdA (25) Willen experimenten Voor
  • Ja21 (1) Onbekend
  • NSC (20) Geen vermelding, maar tekst wijst wel in die richting Voor!
  • PvdD (3) Voor een pilot Basisinkomen Voor
  • PVV (37) Standpunt onbekend Neutraal of Tegen!
  • SGP (3) Onbekend
  • SP (5) Genoemd in het programma Voor!
  • Volt (2) Genoemd in het programma Voor!
  • VVD (24) Tegen! Misschien over te halen onderzoek te ondersteunen
 • In de huidige politieke constellatie, dus ruim 52,6% van de stemmen van partijen in de 2de kamer (79 van de 150 zetels) is in principe voorstander van enige vorm van Het Basisinkomen, dan wel een onderzoek daarnaar.
 • We zijn dus al over de helft! Mogelijk kan dit uitgewerkte revolutionaire voorstel, het onderzoek van deskundigen en de aansluitende maatschappelijke discussie, ook de VVD overhalen hier voor te zijn.
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik opdracht geven aan:

 1. CPB/SER/SCP en Rekenkamer,
 2. Zonodig aangevuld met een van de grote Accountantskantoren- of adviesbureaus
 3. en andere deskundigen en instanties op dit onderwerp

opnieuw, met deze nieuwe inzichten en de economische omstandigheden van nu, volledig in kaart te brengen, wat de mogelijkheden zijn, inclusief alle vóór- en nadelen en de evt. invoering in beeld te brengen, van een betaalbaar en effectief basisinkomen met minimale en simpele uitvoering, waardoor de kosten laag blijven.

Dus, niet Het Basisinkomen, zoals eerder als uitgangspunt is genomen (zie de feiten) niet de beperkte groepen, w.o.:

 • de volwassenengroep (21/67) tot aan de AOW-leeftijd
 • inwoners levend onder de armoedegrens
 • of bijstandtrekkers

maar een universeel gegarandeerd basisinkomen voor iedereen individueel.

In afwijking van de huidige situatie, wordt bij invoering van Het Basisinkomen, iedereen als individu en dus ongeacht zijn of haar situatie, beschouwd! Dus volledige gelijkstelling!

 • ‘van de wieg tot het graf’,
 • waarbij zowel de (qua hoogte gelijkblijvende) Kinderbijslag als de AOW (met het individualiseren van de samenwonende AOW’ers) worden omgezet c.q. vervangen door Het Basisinkomen. (is dus alleen een naamsverandering om het systeem eenvormig te maken.)
 • de door mijn ruwe schets en voorgestelde berekeningen op hun merites te beoordelen en deze rekensommen (opgesteld in op te vragen spreadsheet) na te lopen, verder te verbeteren en te vervolmaken.
 • Vervolgens met deze uitkomsten de maatschappelijke discussie op te starten, zodat bij een positieve uitslag spoedige invoering (bv. 2028) tot de mogelijkheden gaat behoren.

Als we de AOW-partner uitkeringen bij elkaar optellen en door 2 delen en deze ook op persoonlijke titel uitbetalen, laten ontvangen, is een eerste stap naar de individuele status van gelijkheid van beiden gerealiseerd!

De naamsverandering Het Basisinkomen is dan ook een feit!

Huidige situatie:

€991,87

€792,71

————-

€,1.784,58/2= €892,28

De uitkering van de alleenstaande AOW’er, nu €1.541,53 wordt verlaagd naar Het Basisinkomen als de samenwonende €892,28.

De vermindering wordt (om het systeem zuiver te houden) op kosten van onze schatkist tijdelijk uitbetaald door de gemeente.

Als Het Basisinkomen stijgt, wordt dat bedrag met hetzelfde afgebouwd en stopt zodra het verschil weg is.

Het CPB en SCP stellen ook, dat een dergelijk plan veel geld kost, maar van beide bestrijd ik de stellingen en zal ik trachten dit aan te tonen in deze afwijkende wijze van aanpak (Het Basisinkomen voor het hele leven i.p.v. voor bepaalde groepen) en de daaruit volgende berekeningen in de bijgevoegde Excel.)

Ik ga bij de benadering van een dergelijke invoering dus niet uit van een basisinkomen voor een beperkte groep, zoals vaak als uitgangspunt wordt genomen,

vanaf de geboortedag tot aan de dag van overlijden.

 1. Onderstaande grondprincipes en regels bij deze nieuwe vorm van Het Basisinkomen zijn:
 • Dat rechthebbende op de dag van de maandelijkse uitbetaling staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen
 • Rechthebbende legaal in Nederland verblijft,
 • Staat ingeschreven op 1 adres in Nederland.
 • Het bankrekeningnummer bij een in Nederland gevestigde bank bij het UWV bekend is.
 • Men verliest het recht op Het Basisinkomen:
  • als rechthebbende zich voor de pensioengerechtigde leeftijd in het buitenland vestigt
  • rechthebbende bij remigratie dit recht terugontvangt, door zich opnieuw in te schrijven bij een Nederlandse gemeente, die weer zorg draagt dat rechthebbende wordt ingeschreven in het Basisregister Personen.
 • Je ontvangt maandelijks van onze schatkist, onvoorwaardelijk Het (waardevaste) Basisinkomen ongeacht: (alfabetisch)
  • afkomst
  • alleenstaand
  • gedetineerd
  • geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt
  • geslacht of geaardheid
  • gezondheidssituatie
  • inkomen uit andere bronnen
  • inkomen uit arbeid
  • in begeleid wonen
  • leeftijd
  • opleiding en ontplooiingskansen
  • personen opgenomen in Psychiatrische instellingen
  • samenwonend of getrouwd
  • Tbs’ers
  • thuiswonend
  • valide of invalide
  • vermogen
  • weduwe of weduwnaar
  • wees zijn
  • werkend
  • werkeloos
  • woonplaats
 • waarbij Het Basisinkomen een recht is
 • er geen enkele tegenprestatie tegenover wordt verlangd
 • het systeem premievrij is
 • en waardevast (telkens per 1 januari wordt de hoogte van het maandelijkse bedrag gecorrigeerd met het stagflatie- of inflatie cijfer)
 • en rechthebbende kan Het Basisinkomen geheel naar eigen inzicht besteden
 • zonder enige vorm van controle
 • zelfs als er sprake is van moreel verwerpelijke uitgaven
 • Uitzonderingen op deze regels gelden voor:
  • Gedetineerden
  • Psychiatrische patiënten
  • Kinderen (tot en met 17-jarigen in inrichtingen)

Het Basisinkomen, door hen ontvangen, wordt doorbetaald aan het gevangeniswezen en/of de inrichtingen waar de gedetineerde/patiënten zich bevinden (dit vermindert de respectievelijke begrotingen met als gevolg minder kosten voor onze schatkist)

 1. Alle afwijkende omstandigheden worden buiten dit systeem gehouden
 • zodat e.a. zonder uitzonderingsregeltjes blijvend eenvoudig kan worden uitgevoerd
 • waarbij bedoelde uitzonderingen (als deze er zijn) buiten het systeem om, dichter bij de betrokken burger, via één loket op gemeentelijk niveau, op kosten van de schatkist, met vergaande bevoegdheden worden geregeld, afgehandeld en betaald. (hieronder vallen bv. De dubbele kinderbijslagen, kind gebonden budget en overige bijzondere regelingen en uitzonderingen.

Een eerste proef van een jaar (in bijv. 2027), in een of enkele overzichtelijke gebieden zal de juiste ervaringen opleveren. Mogelijk wil ‘Brussel’ een deel van deze testkosten (als mogelijk voorbeeld voor de andere lidstaten) subsidiëren?

 • Bijvoorbeeld gebieden:
  • Geheel Zeeuws Vlaanderen
   • 106.000 inwoners
  • Op Texel
   • 14.000 inwoners
  • De gemeente Haarlemmermeer
   • 156.000 inwoners

Voor de kosten van deze testgebieden zie de spreadsheet (op te vragen). Het eiland Texel is daarin opgenomen.

 1. Bij definitieve invoering in bv. In 2028
 • dienen de gepresenteerde berekeningen in Excel rekening te worden gehouden met een op basis van het huidige aantal inwoners (2024 > ca. 17.730.000) een jaarlijkse bevolkingstoename van 0,6 %. (2028 > ca, 19.101.730

Wat de geprognotiseerde optimale hoogte van de maandelijkse betaling van Het Basisinkomen voor de volwassenengroep (21/67) is een van de meest lastige vaststellingen van dit voorstel.

 1. Te hoog
  • is goed voor de minima en degene die niet werken
  • maar niet de bedoeling voor de midden- hogere inkomens
 2. Te laag
  • is niet goed voor de minima en diegene die niet werken
  • geen probleem voor de midden- hogere inkomens (zolang zei zelf niet in de zelfde situatie als de minima of als niet-werkende geraken.)
 3. Gekozen is voor een Basisinkomen van €1.300 bruto per maand.

Uitgangspunten bij de berekeningen van Het Basisinkomen zijn in de spreadsheet ondergebracht in een 6-tal Secties, w.o.:

 • Sectie 1 is een weergaven van de huidige situatie
 • Sectie 2 is een weergaven van de uitgaven bij invoering van Het Basisinkomen
 • Sectie 3 is een weergaven van de te vervallen uitkeringen bij de invoering van Het Basisinkomen
 • Sectie 4 is een weergave van  de extra belastinginkomsten voor onze schatkist
 • Sectie 5 is een weergave van  overige besparingen
 • Sectie 6 is een weergave van  de eenmalige kosten bij invoering

Begroting van de uitgaven verbonden aan Het Basisinkomen:

Opbouw van de verschillende leeftijdsgroepen en aantallen binnen de bijbehorende spreadsheet.

Bijkomende kosten als gevolg van de invoering

 • Gemeentelijke loketten (ca. 345) voor de afhandeling en betaling van alle afwijkende situaties.
 • Bijzondere situaties als thuis verblijvende geestelijk of fysiek gehandicapten, tijdelijk uit huis geplaatsten (GGZ of Raad van Kinderbescherming) etc.
  • Kosten verbonden aan deze uitzonderingen plus de gemeentelijke loketten, met een taxatie van ca.1 miljard. (e.a. nog nader te berekenen!)

Opbrengsten

 • Als gevolg van:
  • extra belastingopbrengsten over Het Basisinkomen door LB, IB en BTW als gevolg van meer bestedingsruimte voor een grote groep middeninkomens.
   • Bij de IB en LB heffing over Het Basisinkomen gelden in principe tarieven als op dit moment van toepassing,
    • Voor inkomens vallend in de tarieven van:
     • (huidig 36,97%), betalen daarover 0%
     • (huidig 49,5%), betalen daarover het normale IB-tarief.
     • Er gaan ook stemmen op om de groep met een inkomen van €100.000 of meer een 90% IB-tarief te laten gelden. (In de berekening hebben we dit gegeven niet meegenomen.)
    • deels het UWV i.v.m. sterke vereenvoudiging en het wegvallen van vele vormen van uitkeringen. (zie hiervoor in het hierna volgende overzicht)
    • De gehele Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt overbodig en kan na fusie met het UWV worden ontmanteld.
    • Het aantal keuringsartsen kan sterk worden verminderd.
    • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan worden afgeslankt, omdat aan de studenten van studietoelagen en Ov-kaarten bij invoering zowel de toekenning, betalingen alsook alle controlekosten komen te vervallen.

Besparingen c.q. het wegvallen van andere uitkeringen:

Wegvallen van uitkeringen inclusief de vakantiegelden van een 12-tal huidige sociale wetten, indien deze bij een maximale uitkering lager zijn dan de hoogte van Het Basisinkomen, w.o.:

 • Algemene Kinderbijslag Wet (AKW)
 • Algemene Nabestaande Wet (ANW)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ)
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (deels)
 • Toeslagen Wet (deels)
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (WAMIL)
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
 • Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Uitkeringen met oude rechten blijven gehandhaafd, zoals deze, boven het bedrag van basisinkomen zoals genoemd bij verminderen/verrekenen
 • Wet werk en Aarbeidsondersteuning Jonggehandicapten (WAJONG)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Dit is afhankelijk van het arbeidsverleden: soms is er nog recht op (aanvullende) uitkering na keuring.

Studenten

Het Basisinkomen is voor studenten van 18 jaar en ouder ruim voldoende om de studiekosten zelf te dragen

 • Maandelijkse studietoelagen worden voor zowel thuis- en uitwonenden gestaakt.
 • Ov-reiskostenvergoeding worden eveneens gestaakt.
  • De Ov kan in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en de Ov-bedrijven een gereduceerd studententarief aanbieden

Sociale Dienstplicht (zie hiervoor ook ons Voorstel: Sociale Dienstplicht voor iedere 18-jarige (onder de rubriek: Eerlijker Samenleving)

 • Als deze wordt ingevoerd is daar geen overheidsbudget meer voor nodig.
 • De instantie of instelling waar deze dienstplicht (6 maanden) wordt uitgevoerd, kan dan zelf nog bepalen of zij daarnaast wel of niet wat extra’s doen.

Uitvoerende instantie van Het Basisinkomen wordt het UWV (meeste ervaring!)

Zij gaan dit doen in een aparte entiteit

 • grote besparingen zijn het gevolg, waaronder die op de uitvoering van de:
 • Kinderbijslag (SVB) Sociale Verzekeringsbank
 • AOW (SVB) Sociale Verzekeringsbank
 • Sociale uitkeringen (UWV) Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
 • Bijstandsuitkeringen (GSD) Gemeentelijke Sociale Diensten
 • DUO, deels
 • Toeslagen (BD) De belastingdienst (Zorgtoeslagen)
 • Ook het volledige bestaande controleapparaat kan worden afgeschaft, fraude is niet meer aan de orde!
 • Wanneer en op welke wijze vindt de uitkering plaats?
 • 2 werkdagen voor de laatste dag van iedere kalendermaand
 • Zonder enige uitzondering op bankrekening van de rechthebbende.
  • Direct bij geboorte wordt een bankrekening geopend bij een in Nederland gevestigde bank, op naam van de nieuwgeborene, waarvan tot aan de 18everjaardag de tekenbevoegdheid ligt bij de ouder(s), voogd of bevoegde instelling. (Zij kunnen dit naar hun eigen rekening overmaken, het is per slot van rekening de vervanging van de kinderbijslag, dan wel sparen voor de toekomst van het kind.)
  • Na inschrijving bij een Nederlandse Gemeente met een definitieve
   • Verblijfsvergunning
   • of bij remigratie.
 • Het maandelijks uitbetalen van Het Basisinkomen is eenvoudig en eenduidig te realiseren.
 • Betaling vindt plaats op basis van het (actuele) Basisregister Personen waarin
  • alle ingezetenen
  • met hun actuele leeftijd
  • en eenduidig woonadres

staan ingeschreven.

De respectievelijke uitbetaling voor de betreffende maand wordt bepaald door de leeftijd op de 2de dag na uitbetaling, dus het einde van die maand.

 • Benaming van deze vorm van inkomen?

De één noemt Het Basisinkomen, anderen hebben het over:

 • negatieve Inkomstenbelasting
 • aanwezigheidsvergoeding
 • burgerschapsdividend
 • welkomstpremie

Of toch maar:

 • Het Basisinkomen!
 • Dan wel een prijsvraag uitschrijven voor een originelere naam?
 • Zodra bedoelde rapportage klaar is, zal ik als ik Minister was
 • deze op het internet compleet openbaar maken
 • enkele ervaren deskundigen aanwijzen die de maatschappelijke discussie over de eindresultaten (op Tv voor eenieder zichtbaar) gaan leiden.
 • Na evaluatie en evt. correcties, aansluitend het als een wetsvoorstel in de 2de Kamer brengen.
 • Bij goedkeuring de test(en) opstarten en evt. subsidie hiervoor in Brussel aanvragen.
 • Kosten verbonden aan deze vorm van Het Basisinkomen
 • Geschatte kosten verbonden aan de gemeentelijke loketten (met verregaande bevoegdheden) Voorlopig gesteld op 1 miljard. (de praktijk zal moeten uitwijzen of dit toereikend, dan wel te hoog is.
 • Uitkeringen voor de uitzonderingen en bijzondere gevallen ‘de-tussen-wal-en-het schip-situaties’, waaronder mogelijk
  • thuis verblijvende ernstig fysiek- of psychisch gehandicapten
  • tijdelijk uit huis plaatsing in verband met geestelijke toestand
  • uit huisplaatsingen vanwege Raad van de Kinderbescherming
  • Dubbele Kinderbijslag
  • Persoonsgebonden budget

voorlopig te taxeren op in totaal ca. €1 miljard (Nog nader te berekenen)

 • Besparingen en opbrengsten
  • Basisinkomen, wel of niet onderhevig aan inkomstenbelasting?

er zijn 2 stromingen.

 • Geen belasting over Het Basisinkomen, met het nadeel dat

de middeninkomens deels en de hogere inkomens het helemaal niet in zijn volledigheid nodig hebben.

 • De uitvoeringskosten van Het Basisinkomen te hoog worden en de uitvoering te kostbaar
 • We hebben in dit voorstel (Excel) er voor gekozen hierover deels wel inkomsten belasting te heffen.!

Nadere regels en bepalingen

 • Alle uitkeringen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten die een uitkering krijgen die lager is dan Het Basisinkomen (voorlopig vastgesteld op €1.300,00) komen te vervallen.
 • Als iemand zich voor zijn pensioengerechtigde leeftijd buiten NL vestigt vervalt voor hen Het Basisinkomen.
 • Doet men dit na de pensioengerechtigde leeftijd behoudt men dat wel, maar dan gecorrigeerd met het in het land van vestiging daar geldende niveau van levensonderhoud, zowel in positieve- als in negatieve zijn.

Recapitulatie

 • Het totaal aan:
  • huidige uitgaven bedraagt ca. € 88.652.000.000
  • de uitgaven aan Het Basisinkomen bedragen ca. € 209.639.574.517
  • de besparingen bedragen ca. € 81.764.118.900
  • de meeropbrengsten aan belastingen ca. € 91.590.902.211
  • tekorten c.q. overschotten bedragen ca. € 47.819.955.618
 • Alle cijfers met hun onderbouwing staan in de op te vragen spreadsheet (2 bladen).
De voordelen

Besparingen door het wegvallen van:

 • De Kinderbijslag
 • De AOW (SVB)
 • Het grootste deel van de Sociale uitkeringen (UWV)
 • Wegvallen van een deel van de Toeslagen (Belastingdienst) ?
  • Huurtoeslag voor ca. XX% ?
  • Zorgtoeslag voor 100%
  • Kind gebonden budget voor 100%
  • Kinderopvangtoeslag (100%) vervalt na ingang van de gratis kinderopvang in 2027 en wordt in de berekening van besparingen niet meegenomen)
 • Subsidies en incidentele financiële bijdragen van EZ, SZ en Brussel (zijn niet in de berekeningen meegenomen)
 • Geen ingewikkelde procedures voor toekenning of beëindiging
 • Geen controleapparaat op fraude.
 • Minder keuringsartsen nodig.
 • We betalen geen werkende mensen meer, die de niet-werkenden controleren!
 • De exploitatie van het gevangeniswezen en de psychiatrische inrichtingen ontvangen Het Basisinkomen van de gedetineerden en patiënten waardoor hun begrotingen deels worden gedekt en er minder door onze schatkist behoeft te worden betaald.

Met Impact voor de overheid

 • De beoogde gelijkberechtiging zal rust geven in de samenleving
 • Een groot deel van de inmiddels te ingewikkelde huidige regelgeving kan volledig worden geschrapt.
 • Het systeem is eenvoudig, eenduidig en overzichtelijk
 • Het systeem vereist nauwelijks of geen controle
 • Voor een groot deel vervallen de medische keuringen, waardoor het korps aan keuringsartsen sterk kan worden ingekrompen.
 • Veel minder administratieve rompslomp, bezwaarschriften en gerechtelijke procedures, waardoor een sterke vermindering van justitie en minder advocaatkosten.
 • Hele groepen van complexe regelingen en uitzonderingen komen te vervallen
 • Er valt niet meer te frauderen (meer dan 85% van alle controle ambtenaren worden overbodig)
 • Eenvoud blijft leidraad, zodat ‘Het Basisinkomen’ zonder uitzonderingsregeltjes, blijvend eenvoudig kan worden uitgevoerd.
 • Via één loket op gemeentelijk niveau, op kosten van onze schatkist, met vergaande bevoegdheden, om uitzonderingsgevallen te beoordelen en daarover zelfstandig te beslissen, waardoor het systeem vrij blijf van uitzonderingen!
  • Door het wegvallen van vele arbeidsplaatsen komen heel veel nieuwe goed opgeleide arbeidskrachten met werkervaring beschikbaar op de op dit moment krappe arbeidsmarkt!

Met impact op de maatschappij:

 • Eerlijker samenleving
 • Alle werkenden worden extra beloond.
 • Past bij vervolmaking van de verzorgingsstaat, waar nu veel wantrouwen en heel veel armoede heerst.
 • Einde aan nagenoeg alle sociale fraude, men kan eigen keuzes maken.
 • Armoede verminderd zeker met ca. 60%.
 • Werken wordt weer aantrekkelijk voor mensen met (voormalige) uitkering.
 • Minder daklozen.
 • Meer mensen die nu niet werken omdat bij het zelfs aannemen van een klein baantje, toeslagen verliezen en minder netto overhouden.

o   Gunstig voor de economie door meer bestedingsruimte van grote groepen van de samenleving

 • Meer inkomsten voor onze schatkist door meer BTW, VB, LB en IB

o   Minder stiekem zwart werken door voormalige uitkeringstrekkers

 • Waardoor meer reguliere arbeid
 • Meer inkomsten uit loon- en inkomstenbelasting voor onze schatkist.

Met Impact op de nationale economie:

 • Meer bestedingsruimte bij veel burgers met als gevolg een versterking van de economie.
 • een eerste vangnet creëren voor de structurele terugval in arbeidsplaatsen die valt te verwachten.
 • Veel nieuwe goed opgeleide arbeidskrachten met werkervaring komen beschikbaar op de op dit moment krappe arbeidsmarkt, door het verkleinen van de bezetting van het UWV, UBO ende BD plus het volledig opheffen van de SVB.

Met impact voor de burger:

 • Bestaanszekerheid wordt gewaarborgd door Het Basisinkomen! (Is op dit moment een erg belangrijk thema, dat hoog op de politieke agenda staat.
 • Eerlijker samenleving
 • Door de zelfbeschikking ook meer zelfrespect
 • Eindelijk een eenvoudig en zeer overzichtelijk systeem zonder uitzonderingen!!
 • Minder onzekerheid, meer vertrouwen in toekomst en de overheid. (Ook dit staat hoog op de politieke agenda.)
 • Minder stress om maandelijks ‘rond te komen’.
 • Minder stress en meer vrijheid om (samen) te gaan wonen met wie je wilt, omdat er geen (mogelijk negatieve) financiële gevolgen meer verbonden zijn aan die keuze. De individuele aanpak van het systeem staat hoog in het vaandel!
 • Minder stress en ergernis voor werkenden t.o.v. niet-werkenden
 • Meer bestedingsruimte voor een flink deel van de bevolking:
  • De duurdere levensbehoefte kunnen beter worden betaald.
 • Hypotheek- en/of studieschuld kan eerder of sneller worden afgelost!
 • Spaartegoed kan worden aangevuld.
  • Eenmalige uitgaven kunnen beter worden betaald
  • Makkelijker
   • een eigen bedrijf op te starten
   • ZZP-er te worden
   • zich bij te scholen
   • zich om te scholen
   • ontwikkeling van de creativiteit
   • een sabbatical periode in te lassen
  • Minder administratieve (privé)-rompslomp
  • Minder gezondheidsklachten en concentratieproblemen waardoor minder uitval uit het arbeidsproces
  • Toename van welzijn van grote groepen in onze samenleving.
  • Studenten behoeven minder ondersteuning van de ouders, dan wel minder bij te lenen en kunnen hun studie grotendeels (+ klein baantje) zelf bekostigen
  • Afname van ergernis naar ‘uitkeringstrekkers’ die onterecht gebruikmaakten van sociale uitkeringen. Die zijn er dan, met uitzondering van de groep werklozen, niet meer!
  • Stelt in staat meer bevredigend werk na te streven, de vaardigheden bij te scholen en te werken aan de persoonlijke ontwikkeling
  • Eigen vangnet voor komende terugval in aantal arbeidsplaatsen als gevolg van technische- en/of economische ontwikkelingen, veranderend consumentengedrag, de energietransitie, automatisering en robotisering en AI et cetera.

Met impact voor de politiek:

 • Herstel van vertrouwensbreuk tussen politieke partijen en de kiezers
  • Veel beloftes kunnen worden waargemaakt en niet zoals nu, vaak de dag na de verkiezingen worden vergeten!

Met impact voor de werknemers:

 • Versterkt zijn/haar positie ten opzichte van de huidige of toekomstige
 • Geeft meer persoonlijke zelfverzekerdheid!

Met impact op de woningmarkt

 • aan het verkleinen van het nijpende woningtekort. Meer partners met een LAT-relatie, zullen, omdat het te ontvangen Basisinkomen, in tegenstelling tot hun huidige sociale uitkering, niet wordt ingetrokken, gaan samenwonen, waardoor er meer woningen beschikbaar komen en hiermee een belangrijke en significante bijdrage wordt geleverd woningtekort!
De nadelen
 • Het zou de mensen lui maken. Er komen meer z.g. ‘bankzitters; Mogelijk minder motivatie om te werken.
  • Is echter niet bewezen! Omdat Het Basisinkomen onvoorwaardelijk is, gaan mensen juist sneller zo is de verwachting en gemotiveerder aan het werk. (voor grote groepen van de samenleving eindelijk ook eens de mogelijkheid het financieel wat beter te hebben!)
  • 0ngetwijfeld zal het zg. zwartwerken weer toenemen. Maar dat is van alle tijden, en moet zwaarder worden aangepakt vooral de werkgever moet hiervoor worden gestraft door hen zowel het financiële voordeel te ontnemen, plus een boete.
 • Als iedereen Het Basisinkomen ontvangt, zal dit leiden tot een toename van de vraag naar goederen en diensten, hetgeen tot inflatie kan lijden.
 • Moeilijke implementatie! Invoering veroorzaakt namelijk een aanzienlijke verandering in het bestaande socialezekerheidsstelsel.
 • Als het niveau van Het Basisinkomen voldoende hoog is om te voorzien in de basisbehoeften gaat het om grote bedragen.
 • Financiering is sluitend, o.b.v. het systeem zelf te bereiken.
 • De besparingen en de vervanging door andere uitkeringen. (Zie hiervoor de (op te vragen) berekeningen in de spreadsheet)
  • 75% wordt gedekt
  • zodat deels voor ca. 25% naar andere aanvullende financiering is gezocht moet worden en grotendeels wordt bereikt door:
   • besparingen
   • extra belastingopbrengsten
   • efficiënter werken
   • flankerende maatregelen
   • en grote positieve economische bijeffecten
  • Groot ‘verlies’ aan arbeidsplaatsen (deels bij het UWV, de BD en de UBO
  • Volledige opheffing van de SVB. (die de AOW en KB uitbetalingen regelen)
  • De Gemeentelijke Sociale Diensten voor een heel groot percentage plus andere uitvoerende organisaties en de volledige controlerende instanties, waaronder keuringsartsen.
  • Een geschat aantal van 50 ambtenaren op het ministerie van Sociale zaken

Naar schatting in totaal: ca. 8.000 minder arbeidsplaatsen.

Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Sociale Zaken
 • Minister van Armoedebestrijding
 • Een groot advies- of accountantsbureau
 • Het UWV
 • De SVB
 • DUO
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (Sociale Diensten)
 • CPB en SCP
 • De Rekenkamer

Ambtenarenbond

Wie helpt ons aan

meer vóór- en tegenargumenten en/of betere rekensommen?

De Excel spreadsheet waarin de berekeningen en uitgangspunten zijn opgenomen, kun je gratis opvragen per e-mail 3dekamer@alsikministerwas.nl Je ontvangt deze dan binnen 5 werkdagen!

Meer informatie
 • Open vragen, ‘Witte plekken’, hoe om te gaan met …..
  • Voor de overheid is het moeilijk om de toeslagen af te schaffen? Het kabinet wil wel een radicaal ander systeem, maar heeft nog geen sluitende oplossing.
  • Inmiddels gaat daar een kleine 20 miljard euro in om.
  • Bij Het Basisinkomen op deze wijze toe te passen kan in ieder geval de Zorgtoeslag vervallen en mogelijk De huurtoeslag naar beneden worden bijgesteld.
  • De kinderopvangtoeslag komt te vervallen in 2027 als deze gratis wordt.

Experimenten in de verschillende landen

Er zijn verschillende experimenten in verschillende landen uitgevoerd met Het Basisinkomen. Hier onder enkele voorbeelden van die experimenten:

Canada

Het experiment in de provincie Ontario in 2017 gestart met een basisinkomen voor ca. 4.000 inwoners die onder de armoedegrens leefden. Het bedroeg maximaal 16.989 Canadese Dollar per jaar voor alleenstaanden en 24.027 voor koppels. Het is echter in 2018 door de nieuwe regering stopgezet

Duitsland

De regering heeft vanaf 1 juli 2019 in relatie tot Het Basisinkomen de solidariteit van de bevolking getest en maakte daarvoor de nodige fondsen vrij, zodat men onder de naam: ‘Solidarische Grundeinkommen’ e.a. kon realiseren. Er werd gestart met ca. 250 werklozen in de non-profit sector welke zonder enige tegenprestatie werden voorzien van financiële middelen. Daarna werd dat aantal geleidelijk uitgebreid tot ca. 1.000. De testperiode beloopt 5 jaar en was bedoeld voor mensen die nog geen jaar werkeloos zijn

           Finland

Een test met een looptijd van 2 jaar (2016/18) met ca. 2.000 werklozen. Het experiment is in 2017 gestart met een basisinkomen voor ca. 2.000 werklozen. Het bedroeg 560 euro per maand en werd gedurende 2 jaar uitbetaald. Doel was om te onderzoeken of Het Basisinkomen mensen motiveerde om te werken en om te zien of het socialezekerheidsstelsel vereenvoudigd kon worden. Het experiment liep af in 2019 en de resultaten zijn voor zover bekend nog niet volledig geanalyseerd

India

Het experiment in India is in 2011 gestart met een basisinkomen voor ca. 6.000 inwoners van acht dorpen in de provincie Madhya Pradesh. Het Basisinkomen bedroeg 200 roepies per maand (ongeveer $3,50) voor elk gezinshoofd gedurende 18 maanden. Het doel van het experiment was om te onderzoeken of Het Basisinkomen de levensstandaard en het welzijn van de mensen in de dorpen kon verbeteren.

Italië

in 2019 werd de ‘card’ voor basisinkomen geïntroduceerd. Deze gold voor 18 maanden en was bedoeld voor 2,7 miljoen inwoners. Het maandbedrag is was € 780 per persoon. De kosten voor de Italiaanse schatkist ca. 17 miljard Euro per jaar. Het Basisinkomen in Italië is een financiële tegemoetkoming voor werklozen en mensen met een laag inkomen

 Namibië

in 2009 in het dorp Otjivero met ca. 930 deelnemers is ondanks de tijdelijkheid zeer succesvol verlopen met blijvende positieve effecten

Nederland

De stad Terneuzen wilde begin 2017 een experiment starten met een basisinkomen van 993 euro per maand en is door het Ministerie van Sociale Zaken verboden omdat het in strijd is met de Participatiewet.

In de steden Groningen Utrecht, Tilburg, Wageningen, Deventer, en Nijmegen heeft in 2017 het 2 jaar durende ‘Experiment met de Bijstand’ plaatsgevonden. Doel was te onderzoeken of mensen in de bijstand meer gemotiveerd zouden worden om te gaan werken en/of er positieve effecten zouden optreden op aspecten als gezondheid, welzijn en de financiële situatie van deelnemers. In het experiment kregen geselecteerde bijstandsgerechtigden een basisinkomen op bijstandsniveau zonder verplichting om te solliciteren of te voldoen aan andere bijstandsverplichtingen. Het inkomen uit werk werd niet gekort op Het Basisinkomen. De resultaten van dit experiment zijn voor zover ons bekend nog niet in een officieel rapport vrijgegeven..

Verenigde Staten

Het experiment in de Verenigde Staten vond in 2019 plaats in de stad Stockton (Californië) Ca. 125 willekeurig geselecteerde inwoners woonachtig in lage-inkomenswijken ontvingen gedurende anderhalf jaar $500 per maand. Doel was om te onderzoeken of Het Basisinkomen de financiële stabiliteit en het welzijn van de inwoners van de stad kon verbeteren.

Zwitserland

Zwitsers stemden via een referendum in 2016 de invoering van een nationaal basisinkomen weg.

Een deel van voornoemde resultaten van deze experimenten zijn nog niet volledig geanalyseerd en er blijft discussie bestaan over effectiviteit en haalbaarheid van Het Basisinkomen als beleidsinstrument.

Mogelijk zijn er meer experimenten uitgevoerd, raadpleeg daarvoor de actuele nieuwsbronnen.

Politieke verhoudingen en meningen t.a.v. Het Basisinkomen

 • FVD (3 zetels):

Basisinkomen wordt niet genoemd in programma, wel

grondige vereenvoudiging belastingen-, toeslagen en premiestelsel.

 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen

GL/PVDA (25 zetels)

 • Genoemd in programma:
 • Toeslagen overbodig maken
 • Bestaanszekerheid
 • Voorkomen van schandalen.  Daarnaast laten we onderzoeken of toeslagen vervangen kunnen worden door alternatieven, zoals het basisinkomen.
 • Een overheid die er weer voor de burger is
 • Willen, dat experimenten gebaseerd op Het Basisinkomen in beweging komen

D66 (9 zetels)

 • Genoemd in programma:
 • Een zekere basis voor elke dag; een nieuwe start zonder toeslagen.
 • Toewerken naar bestaanszekerheid in een stelsel zonder toeslagen.
 • Met het idee ‘niet alles kan, en zeker niet tegelijk’ gaat dit in een aantal stappen.
 • We introduceren een individueel basisbedrag voor elke meerderjarige Nederlander. Dit is een verzilverbare heffingskorting die met je belasting wordt verrekend en die in geld wordt uitgekeerd bij geen of te lage inkomsten.
 • D66 werkt uiteindelijk toe naar meer bestaanszekerheid in een stelsel helemaal zonder toeslagen.
 • Het basisbedrag wordt dan steeds verder verhoogd, waardoor andere vormen van inkomensondersteuning verder afgebouwd kunnen worden.
 • Dit gebeurt zodra de effecten op overheidsfinanciën en economie dit toelaten en er geen grote negatieve effecten voor de werkgelegenheid zijn.
 • Zo maken we het systeem eenvoudiger, stoppen we met het complexe rondpompen van geld en zorgen we voor meer inkomenszekerheid voor iedereen.
 • Op termijn moet dit leiden naar een systeem van negatieve inkomstenbelasting.

PvdD (3 zetels)

 • Genoemd in programma:
 • Wil dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger en pilots op dit gebied gestimuleerd worden.
 • Staan open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, een negatieve inkomstenbelasting, of het afschaffen van belasting op inkomen.

BBB (7 zetels)

 • Genoemd in programma:
 • Het huidige toeslagenstelsel afschaffen en vervangen door een systeem waarbij bijvoorbeeld de eerste 30.000 euro inkomen voor werknemer en werkgever belasting- en premievrij is.
 • BBB vindt het belangrijk dat de afbouw van toeslagen gefaseerd en zonder koopkrachtval gaat.
 • Werken moet lonen. Dit vergt een aanpassing van ons belastingstelsel.
 • Het vangnet voor mensen die niet kunnen werken moet ruimer worden opgezet.
 • In de inkomstenbelasting worden alle daadwerkelijke inkomsten gezamenlijk belast ter vervanging van het huidige boxenstelsel.
 • Alle toeslagen worden afgeschaft en vervangen door een belasting- en premievrij bedrag en/of negatieve belastingaanslag

Volt (2 zetels)

 • Genoemd in programma:
 • Een basistoelage voor iedereen.
 • We veranderen het sociale en financiële systeem revolutionair.
 • Je zorgverzekeringspremie? Schrappen we. Ben je een thuiswonende student? Dan heb je de basisbeurs niet meer nodig, want je krijgt – net als iedere andere burger – een inkomensonafhankelijke basistoelage. Ben je een uitwonende student? Dan gaat je basisbeurs naar € 464 per maand.
 • Ben je een student uit de ‘pechgeneratie’? Dan compenseert Volt je met € 10.000.
 • De inkomensonafhankelijke basistoelage is cumulatief. Dit betekent: voor de partners in het gezin en elk kind in het gezin komt er een bedrag bovenop
 • Volt versimpelt het sociale stelsel. We maken het transparant. We schrappen alle toeslagen, premies, belastingkortingen en vrijstellingen. En we vervangen die ellende met één basistoelage als opstap naar een basisinkomen.

NSC (20 zetels)

 • Genoemd in programma:
 • We hervormen het stelsel van belastingen en toeslagen zodat (meer) werken meer besteedbaar inkomen oplevert
 • Het is in ons huidige stelsel moeilijk om uit de armoede te raken door (meer) te gaan werken. We hebben een doolhof gecreëerd van belastingen, premies, kortingen, toeslagen en specifieke maatregelen voor huur, energie en zorgkosten die ertoe leiden dat werken voor veel mensen niet loont.
 • In de komende vier jaar willen we een ambitieuze start maken met een hervorming van het belastingstelsel. We doen dit op een zodanige manier dat de marginale druk bij lagere enmiddeninkomens afneemt en het gaat lonen om (meer) te werken. Een speciale parlementaire commissie gaat deze hervorming, die al zo lang nodig is, voorbereiden
 • Deze hervorming moet geleidelijk en zorgvuldig worden ingevoerd en vergt dus enige jaren.
 • We beginnen de hervorming met het verlagen van het laagste tarief in de inkomstenbelasting, gelijktijdig met het verminderen en beter vormgeven van een aantal heffingskortingen.
 • Bij de komende belastingherziening herzien we het hele stelsel van toeslagen en premies en verminderen we vooral het beroep op de zorgtoeslag, zonder grote inkomenseffecten.
 • De kinderopvangtoeslag vervangen we door instellingsfinanciering in combinatie met een ouderbijdrage. Dit vermindert problemen met terugvordering

SP (5 zetels)

 • Genoemd in programma:
 • Wat de een heeft, kan de ander niet hebben.
 • Wil je de bestaanszekerheid van mensen verbeteren en dus onder andere armoede opheffen, dan volstaat het plakken van pleisters met armoederegelingen niet.
 • Om bestaanszekerheid te bereiken is herverdeling van welvaart nodig.
 • Het is dus de hoogste tijd dat de rijksten naar vermogen gaan bijdragen. Dat kan door een vermogensbelasting in te voeren, noem het de miljonairsbelasting.

Denk (3 zetels)

 • Geen vermelding over basisinkomen
 • Onduidelijk of ze voor of tegen zijn

SGP ( 3 zetels)

 • Geen vermelding over basisinkomen
 • Onduidelijk of ze voor of tegen zijn

JA21 (1 zetel)

 • Geen vermelding over basisinkomen
 • Onduidelijk of ze voor of tegen zijn

Nieuws, verenigingen, boeken en websites over dit onderwerp

Januari 2024

Toereikend basisinkomen gaat niet ten koste van houdbare overheidsfinanciën – Basisinkomen Nederland

Een basisinkomen, vanaf de geboorte….. – Basisinkomen Nederland

Dec 2023

Keuzes in Kaart 2025-2028 | CPB.nl

Okt 2023

openbriefAdR-PO.pdf (basisinkomen.nl)

Verenigingen over dit onderwerp

Boeken en publicaties over dit onderwerp

 • Historicus Bregman schreef over dit onderwerp het boek met de titel: ‘Gratis geld voor iedereen’.
 • Wetenschapsjournalist Rik Smits schreef het verhelderende boek met de titel: ‘BINK’

Websites over dit onderwerp

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/24/het-is-weer-hip-om-voor-een-basisinkomen-te-zijn-6375007-a1542808?t=107936048

Foto/video

Idee van: Lid van de 3de Kamer der Staten-Generaal
Publicatiedatum van dit voorstel: 25/03/2024

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *